Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

ĐÓNG HÀNG MÁY SẢN XUẤT NGÓI VỀ VIỆT NAM TRONG THÁNG 10 NÀY

MỘT VÀI HÌNH ẢNH ĐÓNG HÀNG MÁY SẢN XUÁT NGÓI KHÔNG NUNG VỀ TRONG THÁNG 10 NÀY


MÁY SẢN XUẤT NGÓI XI MĂNG MÀU THỨ 2 VỀ TRONG THÁNG 9MÁY SẢN XUẤT NGÓI XI MĂNG, NGÓI XI MĂNG MÀU CAO CẤP THỨ 2 VỀ TRONG THÁNG 9 ĐÃ ĐI VÀO SẢN XUẤT ỔN ĐỊNH